Major Emlak - Türk Vatandaşlığı Dekorasyon

Gayrimenkul İle Türk Vatandaşlığı Almak

Gayrimenkul Edinimi ile Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması;

  1. Adım – Vergi Sicil Numarası Alın
  2. Adım – Türkiye’de Banka Hesabı Açın
  3. Adım – Gayrimenkulü Bulma
  4. Adım – Gayrimenkulü Satın Alın
  5. Adım – Uygunluk Belgesi Alın
  6. Adım – Türkiye’de Kısa Süreli Oturma İzni Alın
  7. Adım – Türk Vatandaşlığına Başvurun


Gayrimenkul Yatırımı Aracılığıyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu için Gerekli Adımlar;
1- Vergi Sicil Numarası Alma
– Vergi sicil numarası, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.
– Pasaportun aslı ve fotoğraf gereklidir.

2- Türkiye’de Banka Hesabı Açma
– Satın alma aşamasındaki işlemlerin belgelenmesi gerekecektir.
– Pasaportun aslı ve vergi sicil numarası gereklidir.
– Mevcut adresinizi gösteren resmi bir belge (kamu hizmet faturaları gibi) beyan edilmesi zorunludur.

3- Gayrimenkulü Bulma
– Toplam Eski 250.000 Yeni Düzenleme ile 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası (bir veya birden fazla mülk)
– Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın
– İskân ruhsatı verilmiş
– Kat irtifakı veya tapu senedi hazır
– Resmi Değerleme Ölçümüne uygun

4– Gayrimenkulü Satın Alma
– Banka havalesi aracılığıyla ödeme yapılır ve bu işlem dekont ile belgelendir.
– “3 Yıl Boyunca Satılmayacak” ibaresi yer alan tapu senedi ve/veya noter tasdikli satış sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi alınır.

5- Uygunluk Belgesi Alma
– Resmi Değerleme Çalışması talep edilir ve sağlanır.
– Banka havalesi dekontu gönderilir.
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.

6– Türkiye’de Kısa Süreli Oturma İzni Alma
– Gerekli belgeler toplanır.
– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

7- Türk Vatandaşlığına Başvuru
– Gerekli belgeler toplanır.
– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.


Gayrimenkul Yatırımı için Gerekli İşlemler
Başvuru sahiplerinin Türkiye’de en az 250.000 Yeni Düzenleme ile 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kaydına üç yıl satılmama şerhi koyulmak kaydıyla satın almaları gerekmektedir. Yahut Türkiye’de en az 250.000 Yeni Düzenleme ile 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası tutarında olup kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş ve tutarı peşin olarak yatırılmış olan taşınmazın, noterlikçe düzenleme şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yoluyla satışının vaadedilmesi ve işbu sözleşmenin üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi gerekmektedir. Parasal tutara ilişkin kriter, yasaların hükümlerine uygun olarak tek bir taşınmaz veya birden fazla taşınmaz ile sağlanabilir.

Başvuru sahiplerinin satın aldıkları taşınmaz/taşınmazları en az 3 yıl boyunca yedlerinde tutmalarına ilişkin taahhüt, Tapu ve/veya Noter Tasdikli Satış Sözleşmesinde ek açıklama olarak yer almalı; tapu siciline şerh hususu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Taşınmaz/taşınmazların değeri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ilan edilen değerleme şirketleri tarafından gerçekleştirilecek resmi bir değerlendirme aracılığıyla tespit edilecektir. Taşınmaz Değerleme Raporunda mülk/mülklerin değeri en az 250.000 Yeni Düzenleme ile 400.000 Amerikan Doları olmalıdır. (İşbu Taşınmaz Değerleme Raporunun düzenleme tarihinin, vatandaşlık başvurusu tarihi itibariyle en fazla üç ay öncesine ait olması gerekmektedir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.)

Taşınmaz/taşınmazların satış bedeli satıcıya banka havalesi aracılığıyla ödenecektir. Alıcı ile satıcının hesabı arasında yapılan bu işlem, ispat açısından banka dekontu ile belgelenecektir.

İlgili taşınmaz/taşınmazların resmi olarak beyan edilen değeri, noter tasdikli satış/satış vaadi sözleşmesi ve/veya Tapu Dairesi nezdindeki mülkiyet devri sırasında en az 250.000 Yeni Düzenleme ile 400.000 Amerikan Doları olmalıdır. Taşınmaz/taşınmazların parasal değerlerinin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

Edinime konu taşınmaz/taşınmazların; yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması ya da yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir. Ayrıca edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Gayrimenkulün ipotek kredisi ile satın alınması veya herhangi bir şekilde ipoteğe konu olması durumunda; aranan değerin tespitinde, ipotek değeri, değerleme çalışmasında belirtilen gayrimenkulün toplam değerinden düşülmek suretiyle kalan tutar dikkate alınacaktır. (Bu sebeple borcu ödenmiş ancak tapudan terkin edilmemiş ipoteklerin rapor hazırlanmadan önce terkin edilmesi önem taşımaktadır.)

İlgili başvuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Dairesi aracılığıyla İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dışişleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir.

Program Hakkında Bilgiler
– Tüm yatırımlar için zaman şartı 3 yıldır.
– 3 yıl sonra yasal gelirlerle birlikte tüm yatırımlarınızı geri alabilmeniz şartıyla Türk vatandaşı olabilirsiniz.
– Gerekli süre dolduktan ve Türk vatandaşlığı verildikten sonra gayrimenkulünüzü satabilirsiniz.
– Başvuru sahibinin eşine ve 18 yaşından küçük çocuklarına da Türk Vatandaşlığı verilecektir.
– Programa katılmak için Türkiye’de yaşamak zorunda değilsiniz.
– Türk Vatandaşlığınız yaşamınız boyunca kalacak ve çocuklarınız Türk Vatandaşı olarak doğacaktır.
– Türk Vatandaşlığınızla birlikte diğer vatandaşlıklarınızı da tutabilirsiniz.

Gerekli Belgeler
1- Taşınmaz Alımında Gereken Başvuru Belgeleri
– Taşınmazın tapu senedi
– Satın alacak yabancının pasaportu ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)
– Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
– Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
– Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
– Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
– Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
– Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (yurtdışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)


2- Kısa Süreli Oturma İzni Alınmasında Gereken Belgeler
– İkamet izni başvuru formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
– Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere pasaportun aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
– 3 adet biometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve fonu beyaz)
– Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Geçerli sağlık sigortası (sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.)
– Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont
– Taşınmazın şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)


3- Türk Vatandaşlığına Başvuruda Gereken Belgeler
– Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu
– Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
– Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
– Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge)
– Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
– Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri
– Başvuranın Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
– Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
– Sağlık raporu
– 2 adet biometrik fotoğraf (fonu beyaz)
– Bahsi geçen belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirileri
– Vekaletname

*Yukarıda yer verilen işlemleri usulüne göre gerçekleştiren ve tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan yabancı, başvuruda aranan şartları taşıdığının tespiti üzerine, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 12/1-b uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanabilir.