Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak

Çevre, Şehircilik Kanun ve Yönetmelikleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kanun, Tüzük ve Yönetmelikleri
Emlak komisyoncuları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Eski adı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın çıkardığı kanun, tüzük ve yönetmelikleri yakından izlemek zorundadır. Çünkü imar planları değişiklikleri, tapu ve kadastro ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara istinaden hazırlanan tüzük ve yönetmelikler, haritacılık ile ilgili düzenlemeler, kamulaştırma konusundaki mevzuat değişikliklerinin yakından izlenmesi gerekir.

Bu konularla ilgili yapılan değişiklikler gerek bakanlığın doğrudan yayınlaması yoluyla ya da kendine bağlı genel müdürlükler aracılığıyla kamuoyuna çeşitli iletişim araçları ile duyurulmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevleri ve teşkilat yapısı anlatılmıştır.3.1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Görevleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevleri şunlardır: Kamu yapıları ve tesislerini inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir altyapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,

Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak, Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra meskûn alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak, Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak, Yurtdışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak,

Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,

Gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanunun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilecek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re’sen onaylamak,

Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayımlamak,

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankası’nın yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,

Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.3.2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teşkilat Yapısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ülkenin sağlam yapılara kavuşturulması, imar kanununa uygun yerleşim yerlerinin oluşturulması, tapu ve kadastro işlemlerinin yürütülmesi, Avrupa standartlarına uygun yolların yapılmasına, ulaşımın kolaylaştırılması için köprülerin yapılması, enerji ve sulama için baraj ve enerji santralarının inşası, eğitim ve öğretim için gerekli okulların sağlam bir şekilde yapılması için çalışan bir kurumdur.

Bu çerçeveden baktığımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilat yapısını incelersek; Bakanlığın Teşkilat ve Görevlerine Ait Kanun Hükmünde Kararname 13.12.1983’de arka arkaya çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler arasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır.

Ülkenin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere; yapı işleri, karayolları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, hava meydanları, akaryakıt ve tabii gaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile esaslı onarımların yapılması ve yaptırılması, fiziki planlama, imar planı uygulaması, konut, yapı malzemesi, afet uygulaması hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kurulduğunu belirten bu Kanun Hükmünde Kararnamede, Bakanlığın görevleri; Milli Savunma Bakanlığı’nın inşaat, milli ve NATO altyapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç olarak, on üç bölümde açıklanmıştır.

Bu görevler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlerinden ibarettir. Bu görevleri yerine getirmek üzere öngörülen, ana hizmet birimleri de aynen bu iki Bakanlıktaki birimlerdir.

Yani, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü ile İmar ve İskân Bakanlığındaki Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemesi ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’dür.

Bu kararname il, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kurulu’na ilaveten Toplu Konut Yüksek Kurulu, İmar Koordinasyon Yüksek Kurulu, İmar ve İskân Şurası olmak üzere üç yeni kurul meydana getirilmiştir.

İki bakanlığın birleştirilmesi sureti ile kurulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, İller Bankası Genel Müdürlüğü de iştirak ettikleri ortaklıkları ile birlikte bağlanmışlardır. Bakanlığa, katma bütçeleri ile bağlı olan kuruluşlar ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait Karayolları Genel Müdürlüğü ile İmar ve İskân Bakanlığı’na ait Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’dür.3.2.1. 209 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapılan Değişiklikler
Bakanlığın teşkilat ve görevlerini belirleyen 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen yeniliklerin bazılarında, altı aylık uygulama sonucu değişiklikler yapılması gerektiği anlaşılmış ve 8.6.1984’de çıkarılan 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddeleri yeniden düzenlenmiştir.3.2.2. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Bu yeni düzenlemede ortaya çıkan “Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü”, afetler konusu hariç olmak üzere, eski İmar ve İskân Bakanlığı’na ait diğer merkezi görevleri yürütecektir.

Bunlar; yapı malzemeleri ile ilgili araştırma ve mevzuat konuları, deprem zararlarının en aza inebilmesi için gereken araştırma ve tedbirler konusu, imar planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili merkezi hizmetler, yapıların sivil savunma hizmetlerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin araştırılması ve uygulanması, bilgi işlem ve değerlendirme hizmetleri, müteahhitlik belgeleri, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gerekli kıldığı işlemler, bayındırlık ve iskan konularında yurt dışı kuruluşlarla olan ilişkiler gibi hizmetlerdir.3.2.3. Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Eski İmar ve İskân Bakanlığı’ndan devredilen bir genel müdürlük olup, afet öncesi ve sonrası yapılabilecek tespit ve değerlendirmeler, afet sonrasındaki yardımlar ve bunlara ilişkin araştırma hizmetlerini yürütecektir.3.2.4. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki Kara Yolları Genel Müdürlüğü gibi katma bütçeli bir kuruluştur.

Düzenli şehirleşmeyi sağlamak, arsa fiyatlarını kontrol edebilmek ve gelecekte sanayi, konut, turizm ve kamu hizmet tesisleri ihtiyaçlarına devlet eliyle cevap verebilmek amacıyla Türkiye çapında kamulaştırma hizmetleri yapmakta, değişik bir ifade ile arsa üretmektedir.3.2.5. İller Bankası Genel Müdürlüğü
Bankacılık hizmeti yapmakla birlikte, asıl görevi; il özel idareleri, belediye ve köy idareleri, katma bütçeli idare ve kurumların yapacakları mahalli tesislerin yapımı olup harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon, çeşitli yapı ve enerji sektörlerinde faaliyetini sürdürmektedir.3.2.6. Toplu Konut Yapımı
Toplu konut fonunun işleyişini sağlamak üzere, özel bir birimin kurulması gerektiği anlaşılmış, bunun için de “Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı” kurulmuştur. Bu başkanlık emrinde teşkil edilen fondan, daha sonraki yıllarda Karayolları ve Devlet Su işleri Genel Müdürlükleri de faydalanmıştır.

İmar Kanunu 1956 yılında çıkarılan 6785 sayılı İmar Kanunu’nu ve imar konusundaki diğer mevzuatı yürürlükten kaldıran yeni İmar Kanunu, Mayıs 1985’de kabul edilmiş bulunmaktadır. 3194 sayılı bu yeni kanunun en önemli vasfı, imar konularında mahalli idareleri yetki sahibi yapmasıdır.3.2.7. İkinci Boğaz Köprüsü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)
İstanbul’un fethinin yıldönümüne rastlayan 29 Mayıs 1985’de temel atma töreni yapılarak çalışmalarına başlanan bu büyük proje, Türk-Japon-İtalyan ortak müteahhitlik grubu tarafından yürütülmüştür. 1973’te hizmete açılan Boğaziçi Köprüsü’nden sonraki ikinci boğaz köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü planlandığı gibi 29 Mayıs 1988’de bitirilmiş ve 3 Temmuz 1988’de açılışı yapılmıştır.3.2.8. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanlarının Bakanlıktan ayrılışı ve Devlet Su İşlerinin Bakanlığa bağlanması: Bakanlığın görevleri yönünden 1986 yılı içinde pek önemli iki değişiklik meydana gelmiştir.

Bunlardan birincisi Ekim 1986’da, DSİ Genel Müdürlüğü’nün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ayrılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na) bağlanmasıdır. İkinci değişiklik, Kasım 1986’da Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan ayrılarak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.

Detaylı Bilgilere ve Yeni Güncellemelere Buradan Ulaşabilirsiniz: https://mevzuat.csb.gov.tr/