Belediye İmar Planları ile İlgili Yasal Düzenlemeler Emlak

İmar Planları ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Belediye İmar Planları ile İlgili Yasal Düzenlemeler

İmar kelimesinin Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğündeki tanımı şöyledir: “Bayındırlık, bayındır duruma getirme, geliştirme” anlamındadır.

İmar etmek ise “bayındır duruma getirmek, bayındırlaştırmak” demektir.

Bayındır da yer için “gelişip güzelleşmesi hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan; mamur” anlamındadır.

Bayındırlaştırma ise bayındırlaştırma işi, imar etme anlamındadır.4.1.1 İmar Bilgisi
Bu tanımları yaptıktan sonra, imar; yer için, bir yeri hayat şartlarına göre düzenleme ve geliştirmedir.

Bu tanımda hayat şartlarının sınırı nedir? Diye bir soru akla gelebilir.

Bu sınır ise geleneklere, insan bilinç seviyesine göre sürekli değişim gösteren ihtiyaçlardır.

Bunları alan olarak şöyle sıralamak mümkündür.

Barınma alanı Çalışma alanı Sosyal ihtiyaçları karşılama alanı Ulaşım alanı En önemlisi bu alanlar için sağlıklı ve gelişmiş bir çevre bütünü gerekmektedir.4.1.2. Türkiye’de Şehirleşme

  1. Yüzyılın başında itibaren Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde sanayinin gelişmesi ve yüzyılın sonlarına doğru büyük aşama göstermesi bu ülkelerde şehirlerin o zamana kadar küçük değişmelerle süregelen statik yapısını sarsmış şehirler hızla değişmeye ve gelişmeye başlamıştır.

Yani hızlı şehirleşme sürecine girilmiştir.

Bu hızlı şehirleşme beraberinde sorunlar da getirmiştir. Sorunu şu şekilde açıklamak mümkündür.

Önce, tarımın sanayileşmesi, değişmesi ile şehir ortaya çıkmıştır. Sonra yine sanayileşme süreci sürerken yeni şehir olgusu doğmuştur.

Bu olgu ülkelere göre ayrıntılarda bazı farklılıklar gösterse de genelde önemli bir değişiklik yoktur.

Ülkemiz için de durum aynıdır.

Ülkemizde şehirleşme İkinci Dünya Savaşı sonunda 1947 yılından itibaren tarımda makinenin kullanılmasıyla başlar.

Değişme önce kırda (tarımda) olmuş daha sonra şehirlerde hareket başlamış ve özellikle 1950’den sonra hız kazanmıştır.

Ayrıntıya girilmeden ülkemiz şehirleşmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

Makineleşmeden Doğan Topraktan Kopma Olayı: Tarıma makine girdiği zaman emek açığı çıkmaktadır.

Bir traktörün on tarım işçisini açığa çıkardığı hesaplanmıştır.

Toprak Mülkiyetindeki Kutuplaşma Olayı: 200 dekardan küçük toprak sahipliliğinin yaygın olduğu bölgelerde toprakların 4/1 ‘nün yitirildiği gözlenmiştir.

Toprağını yitiren şehre göç etmektedir.

Ulaşım ve Haberleşme Olanaklarının Artması: Ulaşım ve haberleşme olanaklarının artması, kırdakilerin şehrin yöresel durumunu yakından tanımalarına ve şehre göçme isteklerini artırmaktadır.

Yaşam Güvensizliği: Az da olsa kırdaki yaşam güvensizliği (asayişsizlik) şehre göçe neden olmaktadır.

Şehirleşmeye ilişkin sorunların genel bir sınıflaması yapılmak istendiğinde şu şekilde bir sıralama yapmak mümkündür.

– Ekonomik sorunlar (sanayileşememe, örgütleşememe),
– Sosyal sorunlar,
– Fiziksel sorunlar (yerleşme ve tabakalaşma sorunları),
– Alt yapı sorunları,
– Malî (parasal) sorunlar,

Sorunların her biri çok yönlü araştırmayı ve incelemeyi gerektirecek niteliktedir.

Ayrıntıya girilmeden konu bu başlıklar altında tanım düzeyinde açıklanmaya çalışılacaktır.

 Ekonomik Sorunlar: Ekonomik sorunlar sanayileşeme ve örgütleşememe olarak söylenebilir.

Aslında sanayileşememe öteki sorunların da ana nedeni olmaktadır.

Ülkemizde özellikle 1950’den sonra makineli tarıma geçilmesiyle açığa çıkan insan gücü, iş bulduğu yerde yığılmaya başlamıştır.

Öte yandan tarımdan elde edilen gelir bir yandan dış alımlar nedeniyle yabancı sanayi destekçisi olurken bir yandan da arsa alışverişi ve lüks inşaat gibi faydasız yatırıma harcanmıştır.

Tarım geliri sanayi yatırımına yöneltilmediği için sanayinin hızı şehirleşme hızına yetişememektedir.

Araştırmalara göre bu dönemde ülkemizdeki şehirleşme oranı yaklaşık %18 dolayında iken sanayileşme hızı %7’dir.

Aradaki açık fark şehirde nüfus yığılmasına neden olmaktadır.

Öte yandan sanayileşmeden ötürü şehirlere gelenlere yeterli iş ve gelir sağlanamamaktadır.

Bunlar geliri düşük olan işlerde (kapıcılık, boyacılık, sırt taşımacılığı gibi) çalışmaktadırlar.

Bu şekilde çalışanlar gelir düzeylerine uygun barınaklar bulmaya çabalamaktadırlar.

Böylece büyük şehirlerin çevresinde bir gecede yapılan ve adına gecekondu denilen konutlar yapılmaktadır.

Örgütleşme deyiminden genellikle üretim ve tüketimin koordinasyonunu sağlayan ara kurumların doğması anlaşılmalıdır.

Sanayi geliştiği ölçüde üretimi, tüketimi ve ürünlerin dağılımını yan kuruluşlar aracılığı ile sağlamak yoluna gidilir.

Böylece yeni örgütler doğar.

Bu örgütlerde insanlar çalışır.

– Sosyal Sorunlar: Ulaşım ve haberleşme teknolojisinin daha doğrusu sanayinin gelişmesi nedeni ile kırdan gelen nüfus şehirden uzaklaşamamakta hemen şehrin kenarında yığılmaktadır. Gelen nüfusun şehre uyumda güçlük çekmesinin yanında bunlara yeterince sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetler sağlanamamaktadır.

– Fiziksel Sorunlar: Şehirde büyük nüfus yığılması gecekondu denilen bütünleşmemiş şehir alanlarının doğmasına neden olmaktadır. Bu durum bir yandan yerleşme sorunu yaratırken bir yandan da şehirlerde çok düşük standartlı yerleşme kesimiyle, çok yüksek standartlı yerleşme kesimlerinin belirmesine, dolayısı ile tabakalaşma sorununa neden olmaktadır.

– Alt Yapı Sorunları: Şehirlerde aşırı ve gelişi güzel yığılmalar sonucu çevre kirlenmesi, trafik, yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı sorunları çözümsüz ya da çok pahalı olmaktadır.

– Malî Sorunlar: Yetersiz sanayileşme vergi gelirini azaltırken var olan vergilendirmede yaşanan tahsilat, dağılım gibi sorunlar ülke hazinesini zor duruma sokmaktadır.

Sanayileşememe sonucu şehirlerin çoğunluğunun vergi verme gücü sınırlı kalırken, bir de vergi verebileceklerin türlü yollarla vergi kaçırma eğilimleri kamunun parasal gücünü oldukça düşürmekte dolayısıyla hizmet verme olanağını ortadan kaldırmaktadır.

Oysa kamu hizmetlerinin yapılması ve düzeyinin yükseltilebilmesi toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla mümkündür.

Görüldüğü gibi şehirleşmenin ana sorunu sanayileşememesidir. Öteki sorunlar ayrı özellikte görülseler de aslında onlarında kökeninde sanayileşememe sorunu yatmaktadır.


4.1.3. Türkiye’de Planlama Çalışmaları
Anayasamız kalkınma için kaynaklarımızı planlı kullanmayı zorunlu kılmıştır.

Kalkınmayı yakından ilgilendiren kentleşmenin de planlamada yer alması doğaldır.

Bu planlamada Devlet Planlama Teşkilatı hükümete yardımcı olur.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının da araştırıcı yatırımcı düzenleyici ve yol gösterici görevleri vardır.

Şehirleşmeyi etkileyecek önlemlerin uygulanmasında yalnız Bayındırlık ve İskân Bakanlığı değil başka birçok bakanlık kamu kurumlarında yardımcı olur.

Bu alanda en önemli görevler belediyelere düşer.

Türkiye’de şehircilik ve planlama çalışmalarını üç ayrı dönemde ele almak mümkündür. Bu dönemler;

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan Tanzimat Dönemine kadar olan dönem. Tanzimat’tan,

Cumhuriyet’e kadar olan dönem.

Cumhuriyet Dönemi.4.1.3.1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Tanzimat Dönemine Kadar Olan Dönem
Bu dönem plansız yapılaşmada bir sınırlamanın olmadığı dönemdir.

Bu dönemde yapılaşma, vakıf yöneticileri ve beldede oturanların kendi isteklerine uygun olarak gelişirdi.

Bu dönem yapılaşma için bir kuralsızlık dönemidir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat Dönemine kadar yerleşim yerlerindeki yapılaşma yani şehirleşme vakıfların yöneticileri ve yerleşim yerlerinde oturanların çabaları ile olurdu.

Şehirleşme herhangi bir plan hazırlanmadan orada yaşayan insanların isteklerine göre gelişirdi.

Şehir ve kasabalarda yaptırılan camiler, hastaneler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, aş evleri ve köprü gibi tüm yapılar herhangi bir plana bağlı kalmaksızın devlet yöneticileri: padişahlar, vezirler ve devletin önde gelen kişileri, vakıf yöneticileri ve belde yaşayanların ileri gelenlerince yaptırılırdı.

Yerleşim yerinde eski uygarlıklardan kalma kanalizasyon veya başka bir yapı varsa ona uyma ve ondan yararlanma yoluna gidilirdi.

Böyle bir yapı yoksa pis sular açıktan akıtılarak belde dışına atılırdı.

Yerleşim yerlerinin içme suları açık arklardan, kutu ve sarnıçlardan sağlanırdı. O zamanki şehirleşme anlayışı ile bu günkü şehirleşme anlayışı çok farklı idi.

O zaman plansız, kişilerin kendi düşünce ve becerilerine uygun bina yapılırdı.

Şimdi olduğu gibi önceden plan hazırlama gibi bir çalışma yoktu.4.1.3.2. Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadar Olan Dönem
Tanzimat Dönemi hür düşüncenin kıpırdamaya başladığı dönemdir.

Bu düşüncelerdeki gelişmeler şehirlerin oluşmasına da yansıdı. Tanzimat ile birlikte batı ülkeleri ile ilişkiler de arttı.

Batıdaki gelişmiş şehirleri ülkemizden gidip görenler çoğaldı.

Özellikle batı ülkelerinden Fransa ve Almanya ile ilişkiler arttı.

Batı ülkeleri ile ilişkilerin artması, planlama düşüncesinin oluşmasına neden oldu. Planlama düşüncesinin oluşması konuyla ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasına ve yürürlüğe girmesine neden oldu.

Bunlar:
Ebniye Nizamnamesi (Yapı Tüzüğü): Ebniye Nizamnamesi 1848 yılında çıkarıldı. Bu nizamname

İstanbul’un; Üsküdar, Galata ve Eyüp semtlerinde yapılacak yapıların yapılış biçimi ve şehirleşme hakkında kurallar getiriyordu.

Ebniye Kanunu (Yapı Yasası): Turuk ve Ebniye Nizamnamesi 1882 yılında kaldırılarak yerine

Ebniye Kanunu yürürlüğe girdi.

Yeni ve ileri hükümler getiren bu yasa, uzun sayılabilecek bir süre yürürlükte kaldıktan sonra 1933 yılında çıkarılan “Belediye Yapı ve Yollar Kanunu” ile bir kısım maddeleri, 1956 yılında çıkarılan “İmar Kanunu” ile tamamı yürürlükten kaldırılmıştır.4.1.3.3. Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet döneminde şehir ve şehirleşme kavramlarının büyük önem kazandığı görülmektedir. Yine bu dönemde imar tüzüğü, teknik ve hukuksal açıdan büyük aşama göstermiştir.

Lozan Antlaşması’nın getirdiği yerleşme sorunu ile şehirleşme ve imar konusunda gelişmeler başlamıştır.

Sonra şehirleşme ile ilgili tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerin arka arkaya yürürlüğe konulduğu görülmektedir.

Özellikle 1950’den sonra çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konulmuştur.

Bunlardan şehirleşme için en önemli olan ve en son çıkarılıp yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerdir.

Görülüyor ki ülkemizde imara ilişkin çalışmalar yüz yılı aşkın bir süreden beri devam etmektedir.

Şehirleşme ve imar ile ilgili çalışmalar ne kadar uzun süreli olursa olsun, çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmelikler ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, uygulayıcılar doğru uygulama yapmazlar ise bu kadar çalışmanın bir önemi olmaz.

Onun için uygulayıcıların yasaları ve yönetmelikleri gerektiği gibi uygulamaları gerekir.

Bunun içinde şehirde yaşayan insanların şehirleşme ve imar konularında bilgi sahibi olmaları yasa uygulayıcılarının işini kolaylaştırır, hem de yasal olmayan uygulamaların yapılmasını zorlaştırır.4.1.3.4. Yönetim
Yönetme işi; çekip çevirme, idare etme işidir.

Toplumlarda yönetimin en ileri örgütlenmiş şekli devlettir.

Her devlet kendi yönetim biçimini ve ayrıntılarını kendi hukuk kuralları ile belirler.

Türkiye’de yönetim teşkilatlanma yapısı; merkezden yönetim, yetki genişliği ve yerel yönetimler şeklinde örgütlenmiştir.

Merkezden yönetim; cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlıklar şeklinde yapılanmıştır.

Yetki genişliği yapılanması; il yönetimi, vali, il idare kurulu şeklindedir.

Yerinden yönetim yapılanması ise: il özel idaresi yönetimi, köy yönetimi ve belediyeler şeklindedir.

Yetki Genişliği İlkesi: Merkezden yönetimin sakıncalarını önlemek amacı ile yönetim, taşra kuruluşlarında belli konularda karar alma uygulama yetkisi görevini yüksek memurlara tanımıştır.

Bu yönetim şekline yetki genişliği adı verilir.

Yetki genişliğinde kararlar merkezî yönetim adına yönetimin memuru tarafından alınmaktadır.

Gerçekten yönetim kararlarının, durumu yakından gören yetkililerce verilmesi gecikmeleri ve yanlışlıkları bir ölçüde önleyebilir.

Böylece yönetim daha iyi işler. Birçok devlet yönetiminde yetki genişliği ilkesini benimsemiş ve sistemin bir gereği olarak ülkesini değişik isimler altında bölgelere ayırmıştır.

Anayasamızda 126. Maddede yetki genişliği ilkesi kabul edilmiştir.

Türkiye; kamu hizmetlerinin gerekleri, coğrafi durumu ekonomik ve sosyal ilişkileri göz önünde bulundurularak illere, iller ilçelere, ilçelerde beldelere bölünmüştür.

Bunlara mülkî (sivil) yönetim bölümleri denir.

Bölümler aşağıdan yukarıya birbirine yani bucaklar ilçelere ilçelerde illere bağlıdır.

İl Yönetimi: İlde iki türlü yönetim vardır.

İl merkezî yönetimi (il genel yönetimi) ve il özel yönetimi (il özel idaresi) İl genel yönetimi, merkezi yönetimin bir taşra örgütüdür.

İl özel yönetimi ise bir yerel yönetim birimidir.

Vali, il genel yönetimini, il genel yönetimini şube başkanları ise ildeki hizmetleri yöneten kuruluşların başıdır.

İl yönetim kurulu valinin başkanlığında; il hukuk işleri müdürü, defterdar, millî eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden oluşan yönetsel ve yargı görevlileri bulunan bir kuruldur.

İl Özel İdaresi Yönetimi: İl çapında belli ve sınırlı görevleri yürütmek üzere kurulan bir tüzel kişiliktir.

Organları il genel meclisi, il daimî encümeni ve validir. İl genel meclisi ve il daimî encümeni karar, valide yürütme organıdır.

Köy Yönetimi: 18 Mart 1924 Tarih ve 442 Sayılı “Köy Kanunu” nüfusu 2000’den aşağı yerleşim yerlerini köy saymıştır.

Tüzel kişiliğe sahip köy yönetiminin organları köy derneği, köy ihtiyar kurulu ve muhtardır.

Muhtar köyün yürütme organı ve aynı zamanda da merkezi yönetimin köydeki temsilcisidir.

Köy derneği ve ihtiyar kurulu danışma ve karar organıdır.4.1.4. Belediyeler4.1.4.1. Kuruluş Kanunu
Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, kamu tüzel kişilikleridir.4.1.4.2. Görev ve Yetkileri
Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak,

Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak,

Büyükşehir içindeki belediyelerin nâzım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek,

Nâzım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak,

Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 Tarihli Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek,

Belediye Kanunu’nun 68 ve 72’nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.4.1.4.3. Borçlanma
Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

Dış borçlanma, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir.

İller Bankası’ndan yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme planını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme planını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder.

Tahvil ihracı yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının

Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir.

Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar yukarıda belirtilen miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi hükümleri uygulanır.

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler halinde İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıklarına gönderir.

Borç ve alacakların takas ve mahsubu.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları hariç olmak üzere belediyenin, genel bütçeli kuruluşlardan, sosyal güvenlik kuruluşlarından, mahallî idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçları takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluşların bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur.

Bu madde gereğince yapılacak takas ve mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri

Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki karada ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyük şehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.

Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:4.2.1.1 Sıhhî işyerlerini, 2’nci ve 3’ncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.4.2.1.2 Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; meslekî eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıklarını ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.4.2.1.3 Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır.4.2.2 Alt Yapı Hizmetleri
Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyük şehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur.

Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyük şehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir.

Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.

Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır.

Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır.

Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı’nın görüşünü alır.4.2.3 Ulaşım Hizmetleri
Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur.

Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu kanun ile büyük şehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyük şehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli Karayolları Trafik Kanunu’nun bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.4.2.4 Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları
Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.4.2.5 Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi
Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir.

Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç 15 gün içinde verilir.

İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir.

Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyük şehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir.

Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir.

Ancak İmar Kanunu’nun söz konusu madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.4.3. Çalışma Düzenleri

  • Belediyenin organları:
  • Büyükşehir Belediye Meclisi Belediye Encümeni
  • Belediye Başkanı4.3.1. Büyükşehir Belediye Meclisi
Belediyenin genel karar organıdır.

Belediye meclisi belediye seçimlerinde aday olanlardan oyu fazla olanlar seçilir. Siyasî partilerin adayları aldıkları oylara göre seçilirler.

Büyük şehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Büyükşehir belediye başkanı büyük şehir belediye meclisinin başkanı olup büyük şehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyük şehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinde belediye meclisinin görev ve yetkileri şöyledir.

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek.

Borçlanmaya karar vermek.

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

Şartlı bağışları kabul etmek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap- işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.4.3.2. Belediye Başkanı4.3.3.1. Büyükşehir Belediye Başkanı
Büyük şehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Büyük şehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyük şehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir.

Ancak, büyük şehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyük şehir belediye başkan vekili olamaz.

Büyük şehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.4.3.3.2. Belediye Başkanı
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.4.3.3.3. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Büyük şehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Büyük şehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.

Bu kanunla büyük şehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

Büyük şehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyük şehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.

Büyük şehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.

Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyük şehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.

Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.

Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden Büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

Büyükşehir belediyelerinin 7. maddeye göre ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerini devretmeleri için büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü aranır.4.3.3.4. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

Meclise ve encümene başkanlık etmek.

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

Meclise ve encümene başkanlık etmek.

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

Belediye personelini atamak.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

Belediye personelini atamak.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.